O Fundacji

Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie promowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym:

 1. Inspirowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych przedsiębiorców.
 2. Inicjowanie działań z zakresu edukacji prawnej, księgowej, marketingowej, mającej na celu aktywizację przedsiębiorczości.
 3. Promocję polskiej przedsiębiorczości, polskich producentów i produktów.
 4. Aktywizacja i socjalizacja poprzez wspólne działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich.
 5. Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Aktywizacja zawodowa osób bez pracy, zmniejszająca negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób bezrobotnych.
 8. Szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą.
 9. Przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia.
 10. Promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego.
 11. Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego i doradztwa zawodowego.
 12. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 13. Realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób niepełnosprawnych.
 14. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej takich jak: seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość.
 15. Udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby.
 16. Kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości.
 17. Współpraca i wzajemna pomoc członków Fundacji.
 18. Pomoc w wychodzeniu z zadłużenia dla przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji biznesowej.
 19. Przywracanie konkurencyjności.
 20. Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w powrocie do gospodarki.
 21. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w biznesie.
 22. Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju.
 23. Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, w szczególności wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
 24. Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności.
 25. Popularyzacja zakładania i działalności organizacji trzeciego sektora (formalnych i nieformalnych), zwłaszcza w regionach o małej aktywności społecznej.


Podmiotem prowadzącym stronę www.salondluznika.pl jest jest Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000495968NIP 5252585787 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Polityki prywatności . Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.