Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stosowana w serwisie www.salondluznika.pl I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.salondluznika.pl („Serwisu”). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);

b. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

2. Polityka prywatności określa m.in.:

a. zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu,

b. sposoby wykorzystania tych danych,

c. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie,

d. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych.

3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000495968NIP 5252585787

4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych. O powyższe informacje może zwrócić na adres poczty elektronicznej administratora – na adres mail@noweteraz.pl albo listownie, pod adresem: Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zawierającego informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzania jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.

6. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami i w tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda. Jeżeli podczas wizyty w Serwisie użytkownik zechce pozostać anonimowy, nie będziemy od niego wymagać podania ani zbierać jakichkolwiek danych osobowych. II. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania

1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania swoich danych osobowych przez użytkownika.

4. Fundacja Nowe Teraz zbiera dane podane przez użytkownika w celu przedstawienia użytkownikowi oferty produktów finansowych (w szczególności kredytów i pożyczek, produktów mających na celu restrukturyzację zadłużenia), jak również usług windykacyjnych oraz działań mających na celu uzyskanie odszkodowania. W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

a. weryfikacji tożsamości użytkownika,

b. zawarcia z użytkownikiem,

c. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

d. ulepszenia naszej oferty produktowej.

5. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych. III. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies

1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.

2. Pliki cookies są wysyłane przez nas i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:

a. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (np. krój, rozmiar czcionki, godzina),

b. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości, c. komunikacji z nami,

d. integracji z portalami społecznościowymi.

Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.

3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej, zgodnie z instrukcją dostarczaną przez producenta przeglądarka internetowej użytkownika. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.

4. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z Fundacja Nowe Teraz w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu.

5. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Fundację Nowe Teraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (wskazane przez Fundację Nowe Teraz), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu (klientów) jest traktowany jako baza danych osobowych i jej przetwarzanie podlega zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

V. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi. VI. Kontakt z administratorem Serwisu

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych.

Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: sekretariat@noweteraz.pl

Podmiotem prowadzącym stronę www.salondluznika.pl jest jest Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000495968NIP 5252585787 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Polityki prywatności . Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.